Knowledgebase
Lägga till fler sidor i apache på en ubuntu 14.04
Posted by on 2015-02-05 16:09

Det här är en guide för att lägga till fler sidor på en ubuntu 14.04 server som använder apache. 

Lägg till en mapp under /var/www med:
sudo mkdir -p /var/www/exempel.se/public_html

Sätt korrekt rättigheter:
sudo chown -R adminuser:www-data /var/www/exempel.se/public_html

Du behöver sen skapa en vy virtuel host fil:
sudo cp /etc/apache2/sites-available/000-default.conf /etc/apache2/sites-available/exempel.se.conf

Öppna sen filen för att editera den:
sudo nano /etc/apache2/sites-available/exempel.se.conf

Du behöver då ediera den att se ut enligt följande (minus kommenterar)
<VirtualHost *:80>
ServerAdmin admin@exempel.se
ServerName exempel.se
ServerAlias www.exempel.se
DocumentRoot /var/www/exempel.se/public_html
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>

Sen aktiverar man den nya sidan med:
sudo a2ensite exempel.se.conf

Som sista steg så behöver du starta om apache med:
sudo service apache2 restart